Заштита на податоци

Услови за употреба на дигиталните решенија на Grundfos

Услови за употреба

Опис на услугите

Кога ги користите дигиталните решенија на Grundfos („Дигитални решенија“),
 може да пристапите до информации и услуги што ги обезбедува Grundfos.

Дигиталните решенија се состојат од веб-страницата на Grundfos каде може да
користите одредени услуги, како што се самостојни решенија, формулари за
контакт, барања за врвна содржина, претплата за весници и слично и одредени
апликации на Grundfos до коишто може да се пристапи без да имате создадено
сметка како Grundfos GO Apps и Grundfos Product Center. Има дополнителен
Договор за лиценца со крајниот корисник за одредени апликации и може да
создадете сметка и да добиете пристап за понатамошните модули на апликациите.

Прифаќање на условите

Дигиталните решенија што ви ги обезбедува Grundfos, вклучително и ажурирањата, подобрувањата, новите одлики и слично подлежат на следните Услови за употреба („УЗУ“). Grundfos го задржува правото да ги ажурира
УЗУ во кое било време без да ве извести. Може да ја погледнете најновата
верзија на УЗУ ако кликнете на хиперврската „Правни прашања“ којашто се наоѓа
долу на веб-страниците. Ако пристапите до дигиталните решенија или ако ја
користите веб-страницата на кој било начин, тогаш се сложувате дека сте
обврзани со овие УЗУ.

Отфрлање одговорност

Grundfos ги обезбедува дигиталните решенија како услуга и само за информативни цели. Преносот на овие информации не создава никаква форма на односи со Grundfos. Нема да дејствувате според информациите што се доставуваат низ дигиталните решенија без да побарате лична помош од Grundfos. Вложуваме напори да ги одржуваме информациите, софтверот и сите други услуги во дигиталните решенија колку што е можно попрецизни. Но, дигиталните решенија може да содржат грешки или пропусти за коишто ние или подружниците ја отфрламе сета одговорност. Материјалот и содржината во дигиталните решенија се дава „како што е“ и без каква било гаранција.

Grundfos и подружниците не се одговорни за загуба на хардвер, софтвер или датотеки предизвикана со употребата на дигиталните решенија или со елементите преземени или користени од/во дигиталните решенија. Бидејќи Grundfos не дава гаранција дека дигиталните решенија или услугите што се обезбедени кај Дигитални решенија, Grundfos или во име на Grundfos (вклучително и бесплатното преземање софтвер) ќе ги исполни вашите побарувања или ќе бидат непрекинати навремено, безбедно или без грешки или дигиталните решенија или серверите што ги користи Grundfos ќе бидат без
вируси или грешки или потполно функционални или прецизни. Grundfos настојува да ги одржува дигиталните решенија и нивната работа, но Grundfos не е и не може да биде одговорен за грешките што може да постојат во дигиталните решенија или во работата на дигиталните решенија.

Grundfos ќе обезбеди врски до други веб-страници или ќе ги обезбеди апликациите на трети лица. Употребата на тие веб-страници и/или апликации на трети лица е на ваша лична одговорност.

Применливиот закон може да не дозволува исклучок од одредени гаранции или ограничување или изземање од одговорност за инцидентни или последователни штети. Следствено, дел од
горенаведените ограничувања или изземања може не се однесуваат на вас. Сепак, во ниеден случај вкупната одговорност на Grundfos или подружниците нема да ја надмине сумата што сте ја платиле, ако постои, за употреба на дигиталните решенија.

Незаконска или забранета употреба

Како услов за употреба на дигиталните решенија, нема да ги користите
дигиталните решенија за ниту една друга цел што се смета незаконска или
забранета со овие УЗУ. Нема да ги користите дигиталните решенија на начин
којшто може да го оштети, исклучи или оптовари серверот на Grundfos или мрежите поврзани на кој било сервер на Grundfos или да попречува употреба на
дигиталните решенија на друго лице. Нема да се обидувате да стекнете незаконски пристап до дигиталните решенија, други сметки или до кој било сервер на Grundfos преку хакирање или со други средства. Нема да се стекнете или да се обидете да се стекнете со материјали или информации со средства коишто не ви биле ставени на располагање намерно преку дигиталните решенија.

Нема намерно да внесувате вируси, тројански коњи, црви или друг материјал којшто е злонамерен или технолошки штетен.

Интелектуална сопственост

Дигиталните решенија и сите елементи од коишто се состојат, особено графичките привилегии, податоци, софтвер, текстови, логоата на дигиталните решенија коишто се заштитени со законот за интелектуална сопственост, т.е. особено со законот за заштитени авторски права и/или заштитени трговски знаци.

Дигиталните решенија и сите елементи од коишто се состојат се ексклузивна сопственост на Grundfos Holding A/S.

Grundfos Holding A/S ви дава ограничена, неексклузивна лиценца за употреба на
дигиталните решенија, одредена за секое од дигиталните решенија.

Секоја друга употреба на дигиталните решенија или на некои од нивните елементи претставува кршење на правата освен ако претходно и одредено во писмена форма не добиете овластување издадено од Grundfos Holding A/S.

Обештетување

Ќе го обештетите, браните и штитите Grundfos (вклучително и подружниците) од одговорност, побарување, загуба и трошоци, вклучително и разумни давачки и трошоци за адвокати поврзани со повреда од ваша страна на овие Услови за
употреба или употреба или злоупотреба на сметката на Grundfos.

Правни спорови

Сите спорови што ќе произлезат од употребата на апликациите или интерпретацијата на УЗУ се управуваат со законите на Данска, исклучувајќи ги конфликтите на одредбите во законите. Ексклузивна надлежност за кој било и сите спорови коишто произлегуваат од или се поврзани со овој Договор за лиценца со крајниот корисник има судот во Копенхаген, Данска.

Ако законите за овие услови се прекинат подоцна или се сменат така што една или неколку точки станат неефективни или неважечки, тоа нема да наметне поништување на условите во целина.

Разно

Grundfos го задржува правото да ги менува, прекинува или укинува дигиталните решенија во кое било време без причина или известување. Grundfos го задржува и правото да го прекине пристапот и употребата на дигиталните решенија за вас, вашиот администратор за пристап или за сите ваши овластени корисници во кое било време без причина или известување. Без да се ограничува севкупноста на горе наведеното, Grundfos може да го прекине или укине пристапот до дигиталните решенија во кое било време доколку прекршите нешто во УЗУ.

УЗУ претставуваат целосен договор меѓу Grundfos и вас како корисник и ги заменува сите претходни договори.

Ако Grundfos не наметнува одредена одредба, Grundfos не се одрекува од правото да го стори тоа подоцна. Ако судот смета дека некој од условите не е применлив за вас, останатите услови ќе бидат важечки. Grundfos може да го додели овој договор по сопствено убедување на кое било друго правно лице во групацијата Grundfos.

 

Политика на приватност

Grundfos го задржува правото да ги менува, прекинува или укинува дигиталните решенија во кое било време без причина или известување. Grundfos го задржува и правото да го прекине пристапот и употребата на дигиталните решенија за вас, вашиот администратор за пристап или за сите ваши овластени корисници во кое било време без причина или известување. Без да се ограничува севкупноста на горе наведеното, Grundfos може да го прекине или укине пристапот до дигиталните решенија во кое било време доколку прекршите нешто во УЗУ.

УЗУ претставуваат целосен договор меѓу Grundfos и вас како корисник и ги заменува сите претходни договори.

Ако Grundfos не наметнува одредена одредба, Grundfos не се одрекува од правото да го стори тоа подоцна. Ако судот смета дека некој од условите не е применлив за вас, останатите услови ќе бидат важечки. Grundfos може да го додели овој договор по сопствено убедување на кое било друго правно лице во групацијата Grundfos.

Какви видови податоци собираме и обработуваме и какви намени?

По правило, може да пристапите до дигиталните решенија без да ни кажете
кој/а сте и без да ни ги оставите личните податоци за вас.

Сепак, Grundfos понекогаш мора да ве праша и да регистрира лични податоци
за идентификација за вас, како што се името, компанијата, адресата на
е-поштата, телефонскиот број и адресата („Лични податоци“) за да ви испорачува билтени со вести или други услуги.

Grundfos ги регистрира и обработува личните податоци за вас за да ви ги
испорача бараните услуги кога:

  • Користите одредени самостојни услуги и формулари за
    контакт,
  • Ни испраќате прашање или ни давате повратни информации,
  • Се пријавувате да добивате вести или
  • Ни давате одредени лични податоци преку веб-страницата или апликациите.

Grundfos ги регистрира само личните податоци коишто се неопходни за да ги
обезбеди услугите што ги имате побарано (на пр. адреса на е-пошта или приватна пошта).

Понатаму, Grundfos собира податоци за вашата употреба на дигиталните решенија, вклучително ИП-адреса за информативни и интелигентни цели на собирање и анализа а да создаде целосна слика за клиентот и да има поголемо разбирање за потребите и однесувањето на клиентите. Ги користиме овие сознанија за да создадеме прилагодено корисничко искуство.

Grundfos не зачувува информации за начините на плаќање, како што се броевите на дебитните картички, броевите на банкарските сметки и слично.

Кој е контролор на податоците и кому му ги откриваме личните податоците (обработувачи на податоци)?

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Denmark е контролор на податоците и е одговорен за безбедност на податоците за собраните информации.

За да ги испорачаме стоките или услугите што ги нарачавте, внесените лични
податоци кај дигиталните решенија понатаму се откриваат на:

  • компаниите во групацијата Grundfos
  • внимателно избрани трети лица коишто се доверливи за да ги користат вашите лични податоци, вклучително, но е и ограничено на:

- Microsoft Ireland Operations Limited
Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland

- Globase International Aps
Emdrupvej 28 A, 3. 2100 Copenhagen, Denmark

- Google
Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland

- Adobe Systems Ireland Limited
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Ireland

- MaxMind
14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, USA

- Marketo Inc.
Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, USA

- Facebook
4-5 Grand Canal Square, Dublin, Ireland

Други овластени трети лица може да имаат потреба да пристапат или да зачувуваат лични податоци ако така бараат локалните закони. Grundfos ги ограничува третите лица во нивниот пристап и употреба на личните податоци.

Како ги чуваме вашите лични податоци?

Вашите лични информации и податоци може да се чуваат и обработуваат во која било земја каде Grundfos има постројки или каде Grundfos најмува даватели на услуги. Ако ги користите дигиталните решенија на Grundfos или откривате
информации на Grundfos, се сложувате на пренос на информациите до други држави освен вашата држава каде живеете каде може да има поинакви правила за заштита на податоците од оние во вашата држава каде се наоѓате кога ги давате податоците на Grundfos.

Ги зачувуваме личните податоци толку долго колку што е неопходно за горе
наведените цели.

Пристап до информациите, жалби

Имате право да се распрашувате за информациите што Grundfos ги снимил за вас и да вложите приговор за снимените информации и за обработката на вашите лични податоци. Ако информациите се неточни, нецелосни
или несоодветни, имате право на корекција или бришење на податоците.

Понатаму, имате право на заштита од градење профил што ќе го спроведе Grundfos. Може да поднесете и жалба кај Агенцијата за заштита на податоците на Данска.

Ако сакате да дознаете повеќе или сакате да ги смените податоците за вас, може да се обратите кај Grundfos Holding A/S така што ќе го пополните формуларот за контакт на.

Контакт, дополненија или ажурирања на политиката за приватност

Grundfos е секогаш обврзан да ги исполнува правните побарувања коишто се
однесуваат на заштитата на личната приватност. Секогаш ќе гледате на почетокот на политиката за приватност кога политиката била последен пат ажурирана.

Ако имате прашања или коментари коишто се поврзани со нашата политика за приватност или како ги користиме вашите лични податоци, може да се
обратите на Grundfos Holding A/S.